Back

Buletin informativ al informaţiilor de interes public

 

BULETIN INFORMATIV

conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile

de interes public

 

a) Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

 

-Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia .

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, program de audienţe al instituţiei publice

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi  are următoarea structură organizatorică:

 

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

5. Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

6. Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

 

Atribuţiile compartimentelor şi serviciilor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi sunt precizate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Iaşi aprobat prin Decizia nr. 75/17.12.2013 a Directorului executiv al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Iaşi.

 

Program de lucru: luni-joi 08.00-16.30, vineri 08.00- 14.00

Program de lucru cu publicul: luni-joi 09.00 - 14.00

Program de audienţe: Director executiv - miercuri 10.00-12.00

 

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi al

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Director Executiv – Galea TEMNEANU

Şef Serviciu Reglementări - Irina Ana SIMIONESCU

Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu - Galea TEMNEANU 

Şef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare  - Dănuţ PIRCHIU

Şef Birou Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane - Mihaela HARPA

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice – Dumitrița PICIORUȘ

 

d) Coordonatele de contact ale instituţiei publice :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi

Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi , cod 700179, mun. Iaşi           

Telefoane:

Secretariat: 0232/215497

Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii: 0232/242015

Serviciu Monitorizare şi Laboratoare: 0232/242013

Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu/Domeniul Deşeuri: 0232/242012

Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu/Domeniul Biodiversitate: 0232/242018

Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu/Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte: 0232/242018

Relaţii Publice şi Comunicare: 0232/242018

Fax: 0232/214357

E-mail: office@apmis.anpm.ro

Adresa paginii de internet: http://apmis.anpm.ro/

 

e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

 

Unitatea este finanţată integral de la bugetul de stat,  prin Trezoreria Municipiului Iaşi

Buget, Bilanţ contabil al APM Iaşi

 

f) Programele şi strategiile proprii

Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Iaşi 2014-2018 

Programul revizuit de Gestionare a Calităţii Aerului în aglomerarea Iaşi pentru indicatorul PM10 

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

Planul de implementare şi de consolidare instituţională la nivel local, Capitolul 22 mediu-Protecţia mediului

 

 

g) Lista cuprinzând documentele de interes public:

Informaţia de mediu despre:

-starea elementelor de mediu cum sunt aerul şi atmosfera, apa, solul, subsolul, suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum şi interacţiunea dintre aceste elemente

-factori cum sunt: substanţele, energia, zgomotul, radiaţiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, emisiile, deversările şi alte evacuări în mediu ce afectează sau pot afecta elementele de mediu menţionate mai sus

-măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt: politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţii, activităţi care afectează sau pot afecta elementele şi factorii prevazuţi mai sus, precum şi măsurile sau activităţile destinate să protejeze elementele de mediu

- rapoarte referitoare la implementarea legislaţiei privind protecţia mediului

-analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în cadrul măsurilor şi activităţilor

-starea sănătăţii şi siguranţei umane, condiţiile de viaţă umană, siturile arheologice, monumete istorice şi orice construcţii, în masura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu

Lista cuprinzând documentele de interes public deţinute de APM Iaşi (conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

- Organigrama APM Iaşi;

- Acte normative;

- Raport de activitate al APM Iaşi;

- Rapoarte privind starea mediului în judeţul Iaşi;

- Programe, strategii;

- Baze de date privind informaţii de mediu;

- Acte de reglementare;

- Comunicate de presă, protocoale;

- Buget, Bilanţ contabil al APM Iaşi;

- Declaraţii de avere

 

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:

 

- Rapoarte lunare, anuale privind starea mediului în jud. Iaşi;

- Planul Local de Actiune pentru Mediu;

- Buletin pentru informarea publicului  cu privire la calitatea aerului în judeţul Iaşi;

- Buletine de analiză;

- Stadiul de realizare la nivel judeţean al măsurilor cuprinse în Planul anual de măsuri  prioritare în domeniul protecţiei mediului;

- Inventar anual a emisiilor  de poluanţi în atmosferă la nivelul jud. Iaşi;

- Date privind poluările accidentale;

- Agenda 21/ Strategia de dezvoltare socio-economică a mun. Iaşi;

- Baza de date cu informaţiile privind mediul deţinute de APM Iaşi;

- Lista cu autorităţile publice care deţin informaţii privind mediul;

- Baza de date cu informaţiile privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale;

- Baza de date cu evidenţa solicitărilor de furnizare a informaţiilor de mediu deţinute de APM Iaşi şi alte autorităţi publice locale;

- Materiale informative;

- Acte de reglementare de mediu;

- Documentaţii ce stau la baza emiterii actelor de reglementare;

- Baze de date în sistem informatic SEA, EIA, Schimbări climatice, Autorizaţii de mediu emise;

- Rapoarte privind gestiunea deşeurilor;

- Baza de date cu gestiune deşeuri şi chimicale; 

- Lista operatori autorizaţi colectare/valorificare deşeuri, pe categorii;

-Autorizaţii privind recoltarea/capturarea/achiziţionarea plantelor/animalelor din flora şi fauna salbatică);

- Baza de date arii naturale protejate "Natura 2000";

- Agenda de activităţi;

- Buget venituri/cheltuieli;

- Bilanţ contabilitate (anual);

- Documente contabile;

- Raportări ANPM , ANFP.

 

i) Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt cele prevăzute de art.21 şi art.22 din Legea nr.544/2001, respectiv:

"Împotriva refuzului angajatului desemnat al unei autorităţi sau instituţii publice de a aplica prevederile Legii nr.544/2001 se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de lege pentru expedierea răspunsului (10 zile sau, după caz, 30 de zile de la data înregistrării cererii).

Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă.

Atât plângerea, cât şi recursul, se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru."

Formular reclamaţie administrativă 1

Formular reclamaţie administrativă 2