Back

În atenţia potenţialilor beneficiari de fonduri UE, inclusiv prin PNDR 2014-2020

La solicitarea de finanțare prin PNDR 2014-2020, titularul unui proiect are obligația solicitării și obținerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, care se emit după parcurgerea etapelor prevăzute de Ord. MMP nr. 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private. Actele de reglementare din punct de vedere al protecției mediului pot fi, după caz și în conformitate cu situațiile descrise în protocolul  P79  încheiat în data de 02.06.2011 între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Agenția Națională pentru Protecția Mediului: Clasarea Notificării, Decizia etapei de încadrare-pentru proiecte care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și procedurii de evaluare adecvată, Acord de mediu, Aviz Natura 2000.

După obținerea actelor de reglementare prevăzute în protocolul P79 în col. 4 din Tabelul nr. 1 paragraful 3.1.6 emise de APM Iași, pentru activitățile existente care fac obiectul extinderii sau modernizării prin proiecte noi, solicitantul proiectului va depune la GNM- Serviciul Comisariatul Județean Iași o cerere în vederea întocmirii Notei de constatare, însoțită de copii ale actelor de reglementare emise de APM Iași.

Pentru depunerea la dosarul de finanțare a dovezii demarării formalităților de obținere a actelor de reglementare în domeniul protecției mediului se vor respecta prevederile conform Ord. 3427/2012 privind stabilirea unui formular unic în vederea depunerii cererilor pentru proiectele finanţate din fonduri UE.

Actele necesare pentru obținerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului în conformitate cu Ord. MMP nr. 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private le găsiți pe site-ul APM Iași: http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/acordul-de-mediu .